Regionalforsamling 19-2-2017

Nordvestsjælland: Regionalforsamling, 19-02-2017 kl. 14:00-20:00

Arrangement: Regionalforsamling
Dato: 19-02-2017 kl. 14:00-20:00
Sted: Jens Modin
Adresse: Dønneland 1
Kontakt vedr. arrangementet: Jens Modin, email: tatra@live.dk, telefon: 40122052
Beskrivelse: Regionalforsamlingen
indkaldes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse / optælling af stemmeberettigede.
3. Valg af stemmetællere.
4. Godkendelse af dagsorden.
5. Godkendelse af referat fra sidste Regionalforsamling.
6. Regionsledelsens beretning.
7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
8. Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse.
9. Orientering fra nedsatte specialudvalg.
10. Behandling af Landsrådsforslag tilstillet regionen fra Hovedbestyrelsen.
10 a. Indkomne skriftlige forslag fra Regionsledelsen og medlemmerne..
11. Valg af medlemmer til Regionsledelsen.
12. Valg af suppleanter til Regionsledelsen for en et-årig periode.
13. Valg af 2 delegerede og et passende antal suppleanter for disse, til Landsrådet, for
en et-årig periode.
14. Godkendelse af Regionsledelsens valg af Chefinstruktøren.
15. Valg/udpegning af medlemmer til specialudvalg.
16. Valg af to Regionsrevisorer og to suppleanter for en et-årig periode.
17. Eventuelt.bagefter er der mulighed for spisning af medbragt mad og drikke.samt socialt samvær ad libitum.reg. nordvestsjællandForslag til Landsrådet 2017
Forslagsstiller: Region Lolland/Falster
Emne:
Regler og bestemmelser stk. 3 HB tilskud til Landsarrangementet.
TILSKUD TIL LANDSARRANGEMENT Ved afholdelse af officielle Landsarrangement i Dansk Land – Rover Klub, kan der fra den / de arrangerende region(er), søges om tilskud som følger:
Underskudsgaranti: Evt. underskud dækkes af klubbens hovedkasse, overskud tilfalder hovedkassen. Udgiftstilskud: Klubbens hovedkasse giver tilskud til udgifter ved: Leje af fællestelt. Leje af toiletfaciliteter. Levering af drikkevand. Leje af køreterræner (ikke campingarealer). Når et eller flere af disse tilskud er bevilget, kan der ikke stilles underskudsgaranti fra hovedkassen. Ansøgning: Ansøgning om underskudsgaranti / tilskud skal være bilagt et detaljeret budget, og være HB i hænde seneste 1. februar det år hvor stævnet holdes. Ved tildeling af underskudsgaranti / tilskud kan HB stille krav til kvaliteten af det tilskudsberettigede. (F.eks. størrelsen af telt el. lign.) Regnskab: Der skal aflægges et detaljeret og af revisorerne godkendt regnskab til HB efter Landsarrangementets afslutning, dog senest 1. oktober. Udbetaling / refundering af udgifter kan først finde sted, efter at HB har godkendt det modtagende regnskab.
Forslag: Forslaget skal træde i kraft ved Landsarrangementet i 2018.
Vi foreslår, at de store og vedrørende udgifter til selve arrangementet, betales direkte af hovedkassen, med bilag på betalingsdatoen, de udgifter der er på tale, er de meget beløbstunge og er som følger: Leje af festtelt. Terrænleje. Camp. område / campingplads. Etablering af toiletter, bad, vand, strømforsyning.
De samlede udgifter som kan betales af HB, er max. 100.000,- kr. Der skal som nu, senest 1. februar, indsendes et budget over økonomien til godkendelse.
Vi foreslår samtidigt, at der nedsættes et Landsarrangements udvalg, som består af en fast udvalgsstab på 3-5 medlemmer, som vil kunne opsamle erfaring og viden fra foregående år og viderebringe den til årets arrangør.
Efter Landsarrangements udvalget har godkendt landsarrangementet, udbetales der et honorar på 20.000,- kr til den arrangerende region.
Begrundelse:
Vi mener at der er en unødig stor risiko ved den nuværende ordning, hvor en region står med hele ansvaret for at få en økonomi i størrelsesordenen 100-200.000,- kr, til at hænge sammen.
Og hvis en region ikke kan betale sine store regninger, så ender ansvaret for regningen alligevel i hovedkassen.
Det ikke er rimeligt, at en region kan skabe store overskud på baggrund af tilskuddet fra hovedkassen. Det er dog rimelig, at en region modtager et honorar for det store arbejde det er, at arrangere et Landsarrangement. Et af målene er også, at ramme den mest nøjagtige kostpris på et Landsarrangement, så deltagerprisen kan sættes så lavt som muligt.
Yderligere uddybning:
En fordel ved forslaget vil være, at en region ikke vil kunne gå ”konkurs”*, hvis f.eks. regnskaber bliver indsendt for sent og regionen derved ikke er berettiget til tilskud. En region vil heller ikke kunne lave unødigt overskud på tilskuddet fra hovedkassen.
Men hvad er så regionernes ”gulerod” for at lave Landsarrangement. For det første mener vi at det er rimeligt, at udbetale et fast honorar på 20.000,- kr for at afholde et Landsarrangement, da det er en kæmpe opgave og så er regionen sikret et minimums overskud. Derudover kan regionen optjene overskud ved salg af øl, sodavand, mad, sandwiches, slushice, slik, frugt osv. så hvis regionen er en god købmand, så kan der være overskud i størrelsesordenen 10-50.000,- eller mere og det er penge der er tjent og ikke blot et overskud på tilskuddet fra hovedkassen. Men hvis regionen vælger at udlicitere ”købmandsopgaverne” f.eks. til en campingplads, så er regionen alligevel sikret et overskud på 20.000,- kr.
Nu vil HB selvfølgelig altid gå ind med et evt. forskud til en trængt region, men det kan også blive et problem hvis en region f.eks. ikke afleverer regnskaberne til tiden, så er den ikke berettiget til tilskuddet og skal betale det tilbage igen, måske med en følgende ”konkurs” til følge.
*Når der skrives ”konkurs” i anførselstegn, så er det fordi regionskasserne, i princippet, blot er en del hovedkassen, men med selvstændige regnskaber, så hvis en region f.eks. ikke har penge til at betale for det store festtelt, så ender ansvaret for regningen alligevel i hovedkassen. Så en region kan ikke gå konkurs, den kan ”kun” miste alle sine penge og blive modregnet i fremtidige regionstilskud.
Et Landarrangements udvalg skal samle og viderebringe erfaringer fra afholdte Landsarrangementer, der kunne også være materiel som f.eks. gasgrille, pavilloner, mindre partytelte, afspærringsudstyr, refleksveste og andet der kan bruges igen. Landsarrangementsudvalget skal godkende det afholdte Landarrangement, forstået på den måde, at der ikke må være nogle hængepartier, eller uafklarede sager, det vil formentlig blot være en formalitet med godkendelsen.
Man skal vurdere de overordnede principper i forslaget, det er kun et forslag og der kan helt sikkert tilføjes, justeres, ændres i det.
Med venlig hilsen Region Lolland/Falster§ 6 KLUBBENS LEDELSE
Stk. 1. Klubben ledes af en Hovedbestyrelse på 5 medlemmer: Formand, sekretær, kasserer og 2
bestyrelsesmedlemmer, der vælges af Landsrådet blandt klubbens medlemmer. Valget gælder for
en periode på tre år. Det ene år er formanden på valg, næste år er sekretæren og
bestyrelsesmedlem 1 på valg, og tredje år er kasserer og bestyrelsesmedlem 2 på valg.
Desuden vælges to suppleanter for en enårig periode.
Stk. 2 Hvis et medlem af HB afgår i utide, eller betingelserne for valg ikke længere opfyldes, indtræder én
af suppleanterne. Valget sker iht. de på Landsrådet modtagne stemmer.
Ændres til:
§ 6 KLUBBENS LEDELSE
Stk. 1. Klubben ledes af en Hovedbestyrelse på 3 medlemmer: Formand, sekretær, kasserer
, der vælges af Landsrådet blandt klubbens medlemmer. Valget gælder for
en periode på tre år. Det ene år er formanden på valg, næste år er sekretæren
på valg, og tredje år er kasserer på valg.
Desuden vælges to suppleanter for en enårig periode.
Stk. 2 Hvis et medlem af HB afgår i utide, eller betingelserne for valg ikke længere opfyldes, indtræder én
af suppleanterne. Valget sker iht. de på Landsrådet modtagne stemmer.
Begrundelse:
De 2 ekstra HB medlemmer blev sat ind fordi at Medlemssekretær og Postmester var en del af HB.
Da de er ude af HB mener jeg godt at vi kan minnimere HB igen.
På det sidste har de 2 HB medlemmer lavet udvalgs arbejde som ikke nødvendigvis skal være i HB.
HB vil også være mere effektivt med kun 3 medlemmer
Ib Nielsen 3014§ 5 TILLIDSPOSTER
Stk. 1. Tillidsposter kan kun beklædes af medlemmer, der er dokumenteret ejer af en Land-Rover eller har
været medlem i sammenlagt mindst et år.
Stk. 2. Medlemmer af Hovedbestyrelsen, Regionsledelse må ikke være bestyrelsesmedlemmer i andre
nationale terrænvogns- eller terrænbilsmærkeklubber/foreninger.
Ændres til: § 5 TILLIDSPOSTER
Stk. 1. Tillidsposter kan kun beklædes af medlemmer, der er dokumenteret ejer af en Land-Rover eller har
været medlem i sammenlagt mindst et år.
Stk. 2. Medlemmer af Hovedbestyrelsen og Regionsledelse må ikke være bestyrelsesmedlemmer i andre
nationale terrænvogns- eller terrænbilsmærkeklubber/foreninger.
Stk. 3. medlemmer af hovedbestyrelsen må ikke være i Regionsledelsen
Begrundelse: der kan nemt være en interessekonflikt mellem regioner og HB, og hvis HB skal køre effektivt må der ikke være sammenblanding. Forslaget hænger sammen med en ændring af §6
Jimmi Povlsen Ib Nielsen Medl. 7737 Medl. 30145. TILSKUD TIL LANDSARRANGEMENT
Ved afholdelse af officielle Landsarrangement i Dansk Land – Rover Klub, kan der fra den / de arrangerende region(er), søges om tilskud som følger: Underskudsgaranti: Evt. underskud dækkes af klubbens hovedkasse, alt overskud over 15.000 kroner tilfalder hovedkassen. Udgiftstilskud: Klubbens hovedkasse giver tilskud til udgifter ved: Leje af fællestelt. Leje af toiletfaciliteter. Levering af drikkevand. Leje af køreterræner (ikke campingarealer). Når et eller flere af disse tilskud er bevilget, kan der ikke stilles underskudsgaranti fra hovedkassen. Et sådan tilskud kan maksimalt udgøre et beløb der gør, at det samlede overskud efter tilskuddet er tilført regnskabet ikke bliver højere end 50.000 kroner.
Ansøgning: Ansøgning om underskudsgaranti / tilskud skal være bilagt et detaljeret budget, og være HB i hænde seneste 1. februar det år hvor arrangementet holdes. Ved tildeling af underskudsgaranti / tilskud kan HB stille krav til kvaliteten af det tilskudsberettigede. (F.eks. størrelsen af telt el. lign.)
Regnskab: Der skal aflægges et detaljeret og af regionens revisorer godkendt regnskab til HB efter Landsarrangementets afslutning, dog senest 1. oktober. Udbetaling / refundering af udgifter kan først finde sted, efter at HB har godkendt det modtagende regnskab.
Disse tilføjelser skal gøre følgende: 1. Gøre det lidt sjovere at arrangere et Landsarrangement selv om man har søgt underskudsdækning 2. Sikre at man i planlægningsfasen forsøger at holde deltagergebyret så langt nede som muligt. Jimmi Povlsen Ib Nielsen
Medl. 7737 Medl. 3014

 

Nuværende tekst
§ 6 KLUBBENS LEDELSE
Stk. 1. Klubben ledes af en Hovedbestyrelse på 5 medlemmer: Formand, sekretær, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af Landsrådet blandt klubbens medlemmer. Valget gælder for en periode på tre år. Det ene år er formanden på valg, næste år er sekretæren og bestyrelsesmedlem 1 på valg, og tredje år er kasserer og bestyrelsesmedlem 2 på valg. Desuden vælges to suppleanter for en enårig periode.
Stk. 2 Hvis et medlem af HB afgår i utide, eller betingelserne for valg ikke længere opfyldes, indtræder én af suppleanterne. Valget sker iht de på Landsrådet modtagne stemmer.
Ny tekst
§ 6 KLUBBENS LEDELSE
Stk. 1. Klubben ledes af en Hovedbestyrelse på 3 medlemmer: Formand, sekretær og kasserer, der vælges af Landsrådet blandt klubbens medlemmer. Valget gælder for en periode på tre år. Det ene år er formanden på valg, næste år er sekretæren på valg, og tredje år er kasserer på valg. Desuden vælges to suppleanter for en enårig periode.
Stk. 2 Hvis et medlem af HB afgår i utide, eller betingelserne for valg ikke længere opfyldes, indtræder én af suppleanterne. Valget sker iht de på Landsrådet modtagne stemmer.
Begrundelse
Nu har jeg siddet i HB i et stykke tid og kikket på hvilke opgaver der ligger i HB samt hvilke poster i HB der løser opgaverne. Ud fra dette, så tror jeg vi kan styrke klubben og de opgaver der ligger ved at reducere HB til 3 personer og dermed frigøre to aktive personer til at hjælpe i udvalg, hvor der kan bruges mange flere kræfter. Dette bevirker ikke at HB vil få mindre berøring med opgaverne i udvalgene, da HB mere og mere bruger Skype til møderne og dermed let kan indbyde folk til deltagelse i møderne, når dette findes nødvendigt.
Jimmi Povlsen Medl. 7737

Dette indlæg blev udgivet i Afholdte arrangementer. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar