Referat Regionsforsamling 2015

Regionalforsamling 22/2 2015

Dansk Land Rover Klub

Region Nord Vest Sjælland

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Referent: 4587 Peter Lund Olsen

 1. Valg af dirigent: 6366 Jørgen Lund valgt, gjorde opmærksom på debatten på forum ang. Om en fra bestyrelsen kan være dirigent.
 2. Godkendelse/optælling af stemmeberettiget: 9 stemmeberettigede 15 deltager i alt.
 3. Valg af stemmetællere: 7342 Henrik Jørgensen og 0005 Per Bærentzen.
 4. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 5. Godkendelse af referat fra sidste regionalforsamling 8/2 2014: Godkendt.
 6. Regionsledelsens beretning: Se bilag 1,2 og 3.
 7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse: Se bilag 4.
 8. Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse: Se bilag 5.
 9. Orientering fra nedsatte specialudvalg: IT 7342 Henrik Jørgensen orienterede om brugen af vores nye hjemmeside som Glad har sat op professionelt, til en god pris mod en reklameplads fra Glad på siden, hvilket har givet gratis support. Ny side fungerer godt blandt andet tilmeldinger, Der arbejdes på hvem der yderligere kan få adgang til ny hjemmeside.  Medlemmer skal huske at sende billeder og gode historier ind så siden bliver levende. Enighed om at pengene var givet godt ud. Ros til 7342 Henrik Jørgensen for godt arbejde.                                                                                                                          Friluftsråd 7143 Kurt Juhl ikke til stede.                                                                                                                               Bibliotek 1093 Elsebeth Møller har på 5 år haft 2 udlån.
 10. Behandling af Landsrådsforslag tilstillet regionen fra Hovedbestyrelsen: Ingen

10a. Indkomne forslag fra Regionsledelsen og medlemmerne:

Forslag 1/2 af 1851 Arnth Jørgensen.

Referat fra regionsforsamlingen.

 • 16 REGIONALFORSAMLING

Stk. 7. Referat Forretningsgang: Om det på Regionalforsamlingen passerede udfærdiges et beslutningsreferat, der underskrives af de Regionsledelsesmedlemmer, der er til stede, samt af dirigenten. Referatet fra årets regionsforsamling ønskes lagt på vores side senest d. DD-MM.

Begrundelse: Som sædvanlig står der i Indkaldelsen til Regionalforsamlingen under punkt 5 “Godkendelse af referat fra sidste regionalforsamling” men hvordan kan man godkende noget man ikke har haft mulighed for at gennemlæse og evt. få forklaret noget som står i det. I “gamle dage” dvs. før computer og -hjemmesider, kunne man få referatet fra årets regionsforsamling ved de efterfølgende arrangementer hos regionens sekretær. Referatet har tidligere ligget på siden, men de sidste 4-5 år har jeg måtte rykke sekretæren for at få det lagt ud på siden.

Godkendt med bemærkning at det er det vi gør.

Forslag 2/2 af 1851 Arnth Jørgensen.

Bedre planlægning af arrangementer.

Når bestyrelsen fremover skal planlægge arrangementer kunne man så ikke lige se hvad 4x4entusiasterne har lagt på deres kalender, (ikke medlemmer kan godt se hvad der står på kalenderen) så der ikke er dobbelt arrangementer, jeg ved at 4x4entusiasterne også ser hvornår NVSJ holder arrangementer. Begrundelse.

Hvis der er arrangementer samme dag/weekend kunne det tænkes at dobbeltmedlemmer, for ikke at blive set skævt til, holder sig væk fra begge klubber. Sidste gang var julearrangementet d. 13/12 2014.

Såfremt bestyrelsen har flere datoer at vælge i mellem vil vi gerne være opmærksomme på om der er sammentræf i disse.

Ovenstående skal ikke til afstemning da 1851 Arnth Jørgensen er tilfreds med note omkring dette.

 1. Behandling af dispersionssager til godkendelse af Hovedbestyrelsen: Ingen
 1. Valg af medlemmer til Regionsledelsen: 1833 Jens Modin genvalgt som regionsleder.
 2. 6365 Jonas Hansen ønskede ikke genvalg som menigt medlem, men da ingen af de fremmødte ønskede at stille op, valgte 6365 Jonas Hansen at tage 1 år mere, for så at trække sig på næste regionalforsamling 2016.
 3. Valg af suppleanter til regionsledelsen for en et årig periode: 0005 Per Bærentzen genvalgt som suppleant 1833 Anette Skovlund valgt som suppleant 7143 Kurt Juhl ude.
 4. Valg af 2 delegerede og et passende antal suppleanter for disse, til Landsrådet, for en et – årig periode: Delegerede 1833 Jens Modin, 6366 Jørgen Lund og 6365 Jonas Hansen. Suppleanter 0003 Peter Jørgensen, 4587 Peter Lund Olsen og 1851 Arnth Jørgensen.
 5. Godkendelse af Regionsledelsens valg af Chefinstruktør: 6365 Jonas Hansen.
 6. Valg/udpegning af medlemmer til specieludvalg.
 7. Telt: 1833 Jens Modin genvalgt.
 8. Arbejdsdvalg: Alle.
 9. Friluftsudvalg: 7143 Kurt Juhl.
 10. IT: 7342 Henrik Jørgensen og 6366 Ane Grethe Lund.
 11. Valg af to Regionsrevisorer og to suppleanter for en et årig periode: 0003 Kirsten Nielsen og 0460 Erik Kehlet genvalgt. Suppleanter 0005 Ingrid Bærentzen og 6366 Ane Grethe Lund.
 12. Eventuelt: Multipokal 0005 Per Bærentzen fremskaffer klods i rigtigt farve og form til pokal, det tages op til overvejelse om der kunne gives et diplom til løvfaldsturens vinder når klods er blevet for lille.

Multipokal ingen skriftlige ønsker fremsendt på evt. modtager, 4587 Peter Lund Olsen. vil dog gerne indstille 9189 Anders Madsen til den for velvilligt at stille hus og have til rådighed for diverse arrangementer.

Lego bil og jordanker som er hos 4×4 Entusiasterne vil ikke blive udleveret så sagen lukkes der.

Oasen har ikke fundet en ny redaktør ham der var det vil have penge for det. Derefter en god debat om Oasen skal blive eller stoppe i trykt eksemplar en debat der endte med at Oasen beholdes som tryk, men det skal være uden betalig til redaktør, måske input kan sendes direkte til trykker så redaktør kan springes over. Oasen skal blive og uden betaling, forties. HB holdning ingen betaling hvis betaling, skal dette i udbud og ikke kun hos medlemmer.

LR 2016 Region syd vil stille 8-10 mand til hjælp. LR informationsmøde vil sendes på mail og stå på hjemmesiden 6366 Ane Grethe Lund sender dette. Foreløbigt arbejdshold 1093 Elsebeth Møller, 1851 Arnth Jørgensen, 4587 Bodil Lund Olsen, 6365 Dorde, 0005 Per Bærentzen,7342 Henrik Jørgensen og 1833 Anette Skovlund.

6366 Ane Grethe Lund orienterede om manglende indbetalinger til forsikringer fra medlemmer hvilket DLRK må betale de manglende gebyrer da der er tegnet flådeforsikring. Enighed om dette ikke er i orden .

 

Dirigent 6366 Jørgen Lund takkede for god ro og orden.

 

Skriv et svar